Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Belgii

BELGIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językami urzędowymi w Belgii – zależnie od regionu - są: niderlandzki, francuski i niemiecki. Z powodzeniem można się tam porozumiewać także w języku angielskim. Obowiązującą walutą jest euro (EUR). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w Belgii (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. Prawo do pobytu i przemieszczania się po tym kraju otrzymuje także członek rodziny obywatela UE i to bez względu na przynależność państwową.
Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Belgii,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu belgijskiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.
 Jeśli przy załatwieniu wszelkich spraw na terenie Belgii niezbędne jest złożenie polskich dokumentów urzędowych (sądowych, administracyjnych, notarialnych) to muszą one być opatrzone w tzw. a p o s t i l l e  - poświadczenie ich autentyczności. 
Rynek pracy w tym kraju otwarty jest częściowo. W 2006 roku wprowadzono uproszczoną procedurę uzyskiwania pozwolenia na zatrudnienie (dotyczy to głównie zawodów na terenie Belgii deficytowych). Poza tym, by pracę otrzymać należy uprzednio uzyskać kartę pobytu i kartę pracy.

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Obowiązek meldunkowy w Belgii jest przestrzegany rygorystycznie. Należy dokonać meldunku – w urzędzie gminy - do 8 dni od chwili przybycia. Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w hotelach, schroniskach, pensjonatach, szpitalach gdyż tam meldunku dokonuje administracja tychże obiektów. Urząd gminy może za pośrednictwem policji sprawdzić czy dana osoba faktycznie mieszka pod danym adresem. Po upływie 90 dni pobytu należy opuścić Belgię.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Belgii są: Nowy Rok, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Zielone Świątki, 11 lipca (Dzień Wspólnoty Flamandzkiej), 21 lipca (Święto Narodowe Belgii), 15 sierpnia (Święto Wniebowstąpienia NMP), 1 listopad (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Dzień Zawieszenia Broni), 15 listopada (Święto Wspólnoty Niemieckojęzycznej), 25 grudnia (Boże Narodzenie).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Belgii turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży i przeznaczonych do użytku osobistego (w tym prezenty). W razie naruszonego prawa – nielegalnej sprzedaży – towar może ulec konfiskacie, a na sprzedającego nałożona będzie kara. W wyjątkowych sytuacjach konfiskacie może ulec także pojazd, którym przewożono towar. Za towary przeznaczone do użytku osobistego zalicza się w Belgii m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l. Wyżej wymienionych wyrobów nie mogą przewozić osoby, które nie ukończyły 17 roku życia.
Po przystąpieniu Polski do UE zniesiono możliwość ubiegania się przez turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych.
W przypadku zakupu auta z przebiegiem poniżej 6 tys. km lub też w ciągu 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji obywatel polski mieszkający na stałe w Polsce kupiwszy samochód w Belgii rejestracji i opłaty podatku VAT dokonuje w Polsce.

 

UBEZPIECZENIE:
Belgia uznaje polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają - w nagłych wypadkach - prawo do korzystania w ramach tego ubezpieczenia z tamtejszej opieki zdrowotnej. Dokumentem, na podstawie którego osoby przybywające w celach turystycznych mogą korzystać w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W przypadku podjęcia pracy należy zaopatrzyć się w stosowny formularz serii E.
WAŻNE!!! Należy pamiętać, że z godnie z belgijskim prawem pacjent musi sam najpierw pokryć w całości koszty świadczeń medycznych, a następnie może ubiegać się o ich zwrot w miejscowej (belgijskiej) kasie chorych przy czym zwraca ona tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Pacjent sam opłaca także koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii, jak również z Belgii do Polski. Wyjątkiem jest wezwanie karetki do wypadku przy pracy.
W przypadku leczenia szpitalnego (wymaga ono skierowania) belgijska kasa chorych przejmuje zwykle większość kosztów. Opłaty, które musi ponieść pacjent, dotyczą ryczałtu za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dziennej opłaty za leki stosowane przy hospitalizacji. Chcąc uzyskać zwrot kosztów leczenia, przy składaniu wniosku do belgijskiej kasy chorych, należy dołączyć do niego oryginał wydanego przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. Cena standardowej wizyty lekarskiej to koszt ok. 30-35 EUR, doba pobytu w szpitalu - ok. 250 EUR.
W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do szpitala, przedstawiając wyżej wspomnianą kartę EKUZ. O zwrot kosztów świadczeń medycznych (pomniejszony o udział własny pacjenta) można wystąpić także po powrocie do Polski do oddziału NFZ właściwemu miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Również niezbędne będzie w tym przypadku przedstawienie oryginałów wszystkich rachunków, dowodów wpłat, kserokopii recept itp.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Posiadanie zielonej karty nie jest w Belgii obowiązkowe. Zakłada się, że pojazdy zarejestrowane w Polsce posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nie wymaga się posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Obywatel polski mieszkający w innym kraju UE może wymienić swoje prawo jazdy na nowy – wspólnotowy – dokument (w przypadku wygaśnięcia poprzedniego prawa jazdy lub jego utraty) bez konieczności ponownego zdawania egzaminów. Limity prędkości na belgijskich drogach przedstawiają się następująco: autostrady – do 120 km/godz., drogi szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) - do 90 km/godz., inne drogi na obszarze niezabudowanym – do 70 km/godz., w obszarze zabudowanym – do 50 km/godz.
Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach w pojeździe. Zabrania się kierującym prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Mandaty za przekroczenie prędkości wynoszą od ok. 140 do 400 EUR. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/godz. w ogóle lub o 30 km/godz. na obszarze zabudowanym może być powodem zatrzymania prawa jazdy!
Szczególnej kontroli poddawane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców. Uchybienie w formalnościach (np. przekroczenie limitów czasu jazdy, usterki brak winiet, nieprawidłowości w tachografach) karane jest mandatami, sięgającymi nawet…kilku tysięcy euro!!! Trzeba przy tym pamiętać, że mandaty należy płacić niezwłocznie i to gotówką. W przeciwnym razie pojazd zostanie unieruchomiony aż do czasu wniesienia stosownej opłaty, a wtedy dojdą jeszcze koszty za przymusowe parkowanie na policyjnym parkingu.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 101),
- pogotowie ratunkowe/straż pożarna (tel. 100),
- numer ratunkowy (tel. 112),
- pomoc drogowa (tel. 070/344777)

Ambasada RP
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
tel. (0-0322) 739-01-01,00
fax. (0-0322) 736-18-81
 

Konsulat Generalny RP w Brukseli
Rue des Francs, 28, 1040 Bruxelles
telefon: (00-322) 73 90 100 do 1
faks: (00-322) 73 64 459, 73 60 464
 
źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.