Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Luksemburgu

LUKSEMBURG - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językami urzędowymi w Luksemburgu są: luksemburski, francuski i niemiecki. Innymi używanymi językami w Wielkim Księstwie Luksemburga są: angielski i portugalski. Walutą obowiązującą jest euro (EUR). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w Luksemburgu (w celach turystycznych do 90 dni) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. W przypadku dzieci istnieje wymóg paszportowy. Przy wjeździe, obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. W przypadku pobytu nie przekraczającego 90 dni obywatele UE mają prawo przebywać w państwach członkowskich (w tym w Luksemburgu) bez żadnych dodatkowych formalności czy warunków. Prawo do pobytu i przemieszczania się w tym kraju otrzymuje także członek rodziny obywatela UE i to bez względu na jego przynależność państwową. Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie księstwa Luksemburga,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla luksemburskiego systemu pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.
Od 1 listopada 2007 roku obywatele polscy nie potrzebują zgody na podjęcie w Luksemburgu pracy.
Ostrzega się przyjezdnych przed pokusą kradzieży w sklepach. Proceder ten jest w Luksemburgu wyjątkowo surowo karany - do pięciu lat pozbawienia wolności (np. za próbę wyniesienia z supermarketu butelki wina można spędzić kilka tygodni w zakładzie karnym). Należy przy tym mieć na uwadze, że tamtejszy wymiar sprawiedliwości jest dość zbiurokratyzowany i powolny.

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W przypadku pobytu turystycznego do 90 dni nie ma obowiązku meldunkowego. Jedynym warunkiem jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości. W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące (podjęcie pracy, wynajęcie mieszkania) obywatele UE winni się zarejestrować w urzędzie gminnym właściwym miejscu pobytu i uzyskać dowód tejże rejestracji. Formalności należy dokonać do 5 dni od podpisania umowy (pobyt na terenie gminy) i do 8 dni w mieście Luksemburg.


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Luksemburgu są: Nowy Rok (1 stycznia), Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Wniebowstąpienie Pańskie, Poniedziałek po Zielonych Świątkach, Święto Narodowe (23 czerwca), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święta Bożego Narodzenia (25-26 grudnia).


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Luksemburgu turystów obowiązują ograniczenia ilościowe, dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży, a przeznaczonych do użytku osobistego (w to wlicza się prezenty). Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l. Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić ze sobą wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Zakazany jest również wwóz do Luksemburga: gatunków fauny i flory podlegających ochronie i zagrożonych wyginięciem oraz produktów wyrobów i produktów z tych gatunków; leków (poza lekami do użytku osobistego co powinno potwierdzać odpowiednie zaświadczenie); broni i amunicji; dzieł sztuki i produktów ropopochodnych (z wyjątkiem paliwa w bakach i karnistrze o pojemności do 10 l).


UBEZPIECZENIE:
Obywatele RP płacący składki na NFZ mają prawo do korzysta¬nia w Luksemburgu – w ramach tego ubezpieczenia - z opieki medycznej. Podstawą do korzystania z usług tamtejszej publicznej służby zdrowia jest okazanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Można zaopatrzyć się w nią przed wyjazdem w oddziałach NFZ-u. Pamiętać jednak należy, że EKUZ gwarantuje nam świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym i podstawowym. O uznaniu tych świadczeń decyduje lekarz udzielający pomocy. Niestety w Luksemburgu należy pokryć w całości koszty udzielonych świadczeń medycznych, a potem można ubiegać się o ich zwrot w luksemburskiej kasie chorych (kasa zwraca tylko część wydatków), lub po powrocie do kraju we właściwym (miejscu zamieszkania) oddziale NFZ. W obu przypadkach należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, recept itp. Cena wizyty u lekarza specjalisty kształtuje się w zakresie 30-50 EUR. Pobyt w szpitalu to koszt 250 EUR, a na oddziałach intensywnej terapii do 800 EUR za dobę. Nie wlicza się w to leków czy specjalistycznych badań. Te opłacane są osobno. Dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodat¬kowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją kosz¬ty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki me¬dycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wy¬kupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Luksemburgu honorowane jest polskie prawo jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Obywatel polski mający miejsce zamieszkania w innym kraju UE może wymienić prawo jazdy na unijne, jeśli je zgubił lub gdy dotychczasowy dokument stracił ważność. Wymiana taka nie będzie się wiązała z koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Jeśli pobyt w Luksemburgu jest dłuższy niż trzy miesiące, a cudzoziemca obowiązuje wymóg meldunkowy, wówczas musi on zmienić w ciągu 12 miesięcy od daty zameldowania prawo jazdy na luksemburskie. W Luksemburgu uznaje się polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Zielona karta nie jest obowiązkowa, chociaż nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Pojazd zarejestrowany w Polsce - tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE – traktowany jest jako posiadający obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Inne ubezpieczenia nie są obowiązkowa acz zalecane. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach, a także przewożenie dzieci w fotelikach. Dzieci do lat trzech wymagają specjalnych siedzeń. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. W wyposażeniu pojazdu winny znajdować się kamizelki odblaskowe. W centrum stolicy Luksemburga są trudności z parkowaniem. Istnieją  parkingi podziemne, zabronione dla samochodów z instalacją na gaz. Za nieprawidłowe parkowanie samochodów lub niepłacenie za parkowanie grożą wysokie mandaty (24 lub 49 EUR). Źle zaparkowane samochody mogą być ściągnięte przez służbę drogową, a wówczas opłata wynosi 40 EUR za godzinę. Limity prędkości na tamtejszych drogach przedstawiają się następująco: autostrady – 130 km/h; drogi szybkiego ruchu – 110 km/h; drogi w obszarze zabudowanym -  70-90 km/h; w obszarze zabudowanym – 50 km/h. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od 50 do 300 EUR. Znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości może być  powodem zatrzymania prawa jazdy z natychmiastowym unieruchomieniem pojazdu. Przepisy ruchu drogowego są w Luksemburgu surowo egzekwowane. Szczególnie dokładnie sprawdzane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców. Wszelkie uchybienia w tej materii wiążą się z wysokimi karami.
W stolicy funkcjonuje również system rowerów miejskich, pozwalający posiadaczom abonamentu komunikacji miejskiej używać bezpłatnie rower przez 30 minut, a powyżej tego czasu oraz pozostałym osobom, pozwala wypożyczać rowery płacąc kartą kredytową. W całym mieście znajdują się parkingi rowerowe, na których można oddać lub wypożyczyć rower miejski.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- numer ratunkowy (tel. 112)

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga
Luksemburg, Luksemburg, 2, rue Pulvermühle, L-2356
tel.: +352 260032, tel. dyżurny: +352 621351193 Faks: +352 26687574
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 

 


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.