Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Regulamin Przewozu
    

I. BILETY

 1. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 2. Bilet jednostronny ważny jest na oznaczoną datę podróży, upoważnia do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia.
 3. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
  • określenie daty podróży oraz jej relację.
  • imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży,
  • nazwę przewoźnika-sprzedawcy,
  • kwotę opłaconą za bilet,
  • pieczątkę biura (agenta), w którym dokonano zakupu,
 4. Dla uzyskania zniżki wymagane jest przy zakupie biletu przedstawienie stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki.

II. REZERWACJA, SPRZEDAŻ, ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
 2. Zasady odstąpienia od umowy są następujące: Płatnik może odstąpić od umowy przewozu do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs (dzień przed wyjazdem) co wiąże się z 20% potrąceniem wartości biletu. Chęć odstąpienia od umowy wyraża Płatnik zgłaszając się do punktu, w którym zawarł umowę. Płatnik otrzymuje zwrot w terminie 14 dni od momentu złożenia wniosku o odstąpienie od umowy.
 3. Nie wystawia się duplikatów biletów i nie zwraca się należności za bilet zagubiony.

III. ZMIANY

 1. Na zakupionym bilecie nie dokonuje się zmiany daty wyjazdu.

IV. BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg o wymiarach 90 x 75 x 25 cm oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
 2. Dodatkowy bagaż maże być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.
 3. Przewożony bagaż w luku bagażowym powinien być podpisany.
 4. Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu zawierającego:
  • substancje zagrażające bezpieczeństwu pasażerów i załogi autokaru.
  • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności materiały trujące, żrące, łatwopalne, wybuchowe, promieniotwórcze, itd.
  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Bagaż pozostawiony w autokarze jest przechowywany przez 2 miesiące na koszt podróżnego.
 6. Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili jego wydania.
 7. Przewóz zwierząt jest zabroniony – wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych.
 8. Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu jednokierunkowego na danej linii. W przypadku bagażu o większej wartości podróżny winien ubezpieczyć taki bagaż i posiadać przy sobie polisę ubezpieczeniową.
 9. Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym (bagaż podręczny, dokumenty, biżuteria, gotówka, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na przystanku minimum 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Niestawienie się pasażera jest uznawane jako rezygnacja z podróży.
 2. Pasażer wsiadając do autokaru ma obowiązek okazać ważny na daną linię bilet.
 3. Pasażer ma prawo zmienić miejsca wsiadania lub wysiadania z autokaru, po wcześniejszej akceptacji przewoźnika (zmiana musi być zaznaczona w bilecie).
 4. Pasażer zobowiązany jest, przed wykupieniem biletu do zapoznania się z dokumentem – "Ogólne Warunki Przewozu”, zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją tych warunków.
 5. Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom załogi autokaru wynikającym z realizacji obowiązków zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie pasażerów i przewoźnika.
 6. Pasażer odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez niego w autokarze.
 7. W autokarach liniowych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub narkotyków.
 8. Ewentualne skargi i zażalenia związane z realizacją umowy przewozu przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do 31 dni od zakończenia podróży.

VI.PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Autokar obsługujący daną linię jest odpowiednio oznaczony tablicą informacyjną.
 2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub żądać jego opuszczenia w przypadku gdy pasażer:
  • nie przestrzega warunków przewozu,
  • jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jest chory zakaźnie,
  • zakłóca porządek w autokarze,
  • nie przestrzega zarządzeń załogi.
 3. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego autobusu, oraz za uszkodzenia lub całkowitą, bądź częściową utratę bagażu – z wyjątkiem przypadków gdy w/w sytuacja powstała z winy pasażera lub osoby trzeciej –za takie szkody przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów powstałe z niezależnych od niego przyczyn (żywioły, decyzje wojsk i policji lub inne).
 5. Dzieci do lat 12 mogą podróżować wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Na czas podróży pasażer w autobusie ubezpieczony jest przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.